Privacyverklaring

Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij reservering of inschrijving bij Camping De Ossewei.

Doel
Voor een correcte inschrijving is het nodig dat wij beschikken over uw persoonlijke gegevens. Wij gaan bij het inschrijven een overeenkomst aan en op dat moment zullen wij moeten kunnen vaststellen wie u bent. Daarnaast hebben wij gegevens nodig voor een correcte berekening van prijzen en belastingen, en om u te kunnen bereiken in geval van nood.
Bij het verwerken van deze gegevens zijn wij gehouden aan de Europese privacywet / Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt regels ter bescherming van de privacy van betrokkenen. Wij baseren ons hierbij op grondslag 2 van de AVG.
U kunt op ieder moment bij ons kosteloos informatie opvragen over uw eigen bij ons opgeslagen gegevens. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens. Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens, kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens worden geregistreerd en wanneer
Gegevens worden geregistreerd op het moment dat u zelf via de mail, schriftelijk of telefonisch een boeking doet en bij inschrijving ter plaatse. De registratie betreft alleen de door uzelf aangereikte gegevens. Gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld. Inschrijfformulieren worden 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bepalingen van de Belastingdienst.
Het gaat om de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Land
- Geboortedatem
- (mobiel) Telefoonnummer
- Emailadres

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan diegenen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beeldmateriaal
Een beperkt deel van de camping wordt bewaakt met  beveiligingscamera’s. Dit heeft tot doel uw en onze eigendommen te beschermen en bij te dragen aan de veiligheid op de camping. Het recht op gebruik van beveiligingscamera’s baseren wij op richtlijn 19 European Data Protection Board. Een uitgebreide versie kunt u vinden in de informatiemap.

Soms worden overzichtsfoto’s of sfeerimpressies gemaakt die wij op onze eigen website of facebookpagina zetten. Wij zullen hierbij altijd uw privacy in acht nemen.

Verantwoordelijke verwerker
Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoons gegevens volgens de Wet op de Privacybescherming zijn de beheerders van Camping De Ossewei:
Vincent en Conny Kouwenhoven
Nieuwmoerseweg 18a
4885 KK Achtmaal
076-5323781