Kampeerreglement

 
Aankomst en vertrek
Aankomst op de kampeerplaats is mogelijk tussen 14.00 u. en 22.00 u. Bij uitchecken wordt u verwacht uiterlijk 11.00 u. te zijn vertrokken. De aankomst- en vertrekdatum worden vooraf met u overeengekomen. Binnen redelijkheid zijn aanpassingen zeker mogelijk.

Door uw inschrijving geeft U aan bekend te zijn met de inhoud van dit reglement.
 

Algemeen                                                                                                                                                      
Vincent en Conny Kouwenhoven zijn de eigenaar-beheerders van deze camping en hebben alle zeggenschap over hun eigendom. Bij vragen, klachten of twijfel hoe met zaken/regels om te gaan kunt u hen raadplegen en is hun visie en/of oordeel altijd bepalend.
Eén van hen is bij aanwezigheid van gasten/recreanten overdag altijd op of in de nabijheid van het terrein aanspreekbaar en uitsluitend in uitzonderlijke gevallen ‘s nachts per telefoon bereikbaar.  Camping De Ossewei is niet aansprakelijk voor verlies, schade, verwondingen of ongevallen, die aan personen of goederen worden toegebracht tijdens of ten gevolge van uw verblijf op de camping. Camping De Ossewei kenmerkt zich vooral door rust en eenvoud; wij achten daarom de volgende regels en afspraken van groot belang.
 
Bezoekers
Als u bezoekers wilt ontvangen, neem dan contact op met de eigenaren. Het tarief voor bezoekers is € 3,= pppd. Als de bezoeker overnacht, betaalt hij/zij het tarief voor een overnachting inclusief toeristenbelasting.  De recreant is verplicht de door hem/haar uitgenodigde bezoekers op de hoogte te stellen van het reglement en ervoor te zorgen dat zij de regels in acht nemen. Bezoekers dienen hun auto te parkeren op de daartoe aangewezen parkeerplaats. Voor bezoekers die ook gebruik maken van het zwembad is het tarief € 6,= pppd. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
 
Verkeer en parkeren
Per kampeerplaats is één motor toegestaan. Auto’s (maximaal 2500 kg) dienen te worden geparkeerd op het parkeerveld. Verkeer is uitsluitend toegestaan tussen 8.00 u. en 23.00 u. De maximale snelheid bedraagt 5 km per uur.
Het is u als recreant verboden de aangelegde wegen anders te gebruiken dan om te komen en te gaan naar de caravan, camper of tent.
Het is niet toegestaan op de camping en/of op de kampeerplek auto’s en/of andere gemotoriseerde vervoermiddelen te repareren of olie te verversen.
Het is niet toegestaan een auto of motor te wassen op of nabij de camping en/of op de kampeerplek. Brom- en snorfietsen en scooters mogen alleen met uitgeschakelde motor aan de hand worden meegevoerd. Op de camping is het testen van brom- en snorfietsen, scooters en motoren niet toegestaan.
Voor het behoud van het terrein kan het nodig zijn dat de eigenaar van de camping dan wel de beheerder een toegangsverbod voor alle motorvoertuigen afkondigt, bijvoorbeeld bij slecht weer. Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle wegen en paden en de hoofdingang altijd autovrij gehouden te geworden voor ambulance, brandweer en/of andere hulpdiensten. De regels van de Nederlandse Wegenverkeerswet zijn van toepassing.
 
Nutsvoorzieningen
De mogelijkheid bestaat om nutsvoorzieningen af te nemen via de camping. Op een aantal staanplaatsen zijn aansluitmogelijkheden voor elektra beschikbaar. Aan het gebruik zijn kosten verbonden. 
Bij onweer kan de aardlekschakelaar eruit springen. De aardlekschakelaar zal na het onweer zo snel als mogelijk door de beheerder worden ingeschakeld. De eigenaar van de camping is niet aansprakelijk voor de afwezigheid van water en/of elektra voor korte of lange tijd, indien deze afwezigheid niet aan de eigenaar van de camping is te wijten.
De eigenaar van de camping is niet aansprakelijk voor geleden (financiële) schade door stroomstoringen.
 
Wi-Fi is beperkt gratis toegankelijk. De code kunt U opvragen bij de beheerders.
 
Sanitairgebouw
Het sanitairgebouw is altijd geopend als er gasten verblijven en vrij toegankelijk. Wij verwachten wel dat u het gebouw en de voorzieningen gebruikt waarvoor ze zijn aangebracht en altijd weer schoon achterlaat. Op gezette tijden zal het gebruik beperkt worden door algemene schoonmaakwerkzaamheden. Voor het afwassen van de vaat is er een aparte voorziening aan de buitenkant tegen het sanitairgebouw en aan de buitenkant van het bijgebouw. In een drukke periode zal het bijgebouw geopend zijn voor meer toiletvoorzieningen.
Om verstopping te voorkomen dienen vochtige doekjes, maandverband, luiers e.d. in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
In het sanitairgebouw mag u NIET afwassen en/of kleding wassen.

Recreatieruimte / horecagelegenheid / terras
In de recreatieruimte en op het terras wordt van u verwacht dat u consumpties van onze kaart afneemt. In de recreatieruimte en op het terras is het nuttigen / bereiden / opwarmen van zelf meegebracht eten en drinken niet toegestaan.
De openingstijden worden op gepaste wijze aangegeven, bij de entree en/of op algemene infoborden. In de recreatieruimte is een kleine boekenverzameling welke u gratis kunt lenen.
Het is geen ruilsysteem, lenen mag maar graag de geleende boeken retour. 
Voor de kinderen zijn er spelletjes aanwezig, die in principe wel in de recreatieruimte moeten blijven.
Mocht u een spelletje willen lenen dan kan dat in overleg.

Speeltuin
Op het terrein zijn een aantal speelattributen voor de kinderen. Deze mogen NIET worden gebruikt door volwassenen. Het gebruik is voor eigen risico. Er is geen toezicht aanwezig.

Zwembad
Op het terrein is een zwembad aanwezig. Het gebruik ervan is voor eigen risico. Er is geen toezicht aanwezig. Het water is verwarmt en het bad is 1.40 m diep. DUIKEN IS VERBODEN!!
U dient zich eerst af te drogen voordat u het sanitairgebouw betreedt!

Open vuur
Open vuur op de camping is verboden. Uit veiligheidsoverwegingen, de wet en om stankoverlast en milieuoverlast te voorkomen is het aanleggen van kampvuren, verbranden van hout- en snoeiafval,  alsmede het gebruik van vuurkorven en dergelijke ten strengste verboden.
Als men wil barbecueën dient men eerst contact te leggen met de eigenaren van de camping. De eigenaar(s) beslist/beslissen of uw BBQ geschikt is om bij uw kampeermiddel te gebruiken. Daarnaast dient u de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten. Men dient rekening te houden met de windrichting en andere recreanten niet te hinderen met de rook. Men dient water bij de hand te houden. Het is verboden een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg te gooien (zie verder het onderdeel brandveilig gebruik). Bij extreme droogte kan het gebruik van barbecue beperkt of zelfs verboden worden, e.e.a. volgens aankondiging van de beheerders of op last van de brandweer.

Brandveilig gebruik 
De staanplaatsen dienen zodanig te worden ingericht met kampeermiddelen dat er altijd een zogenaamde volledig zakenvrije afstand t.o.v. een andere staanplaats is van minimaal 5.00 m;
De gasinstallatie aan- of bij het kampeermiddel is geheel ter verantwoording van de eigenaar/gebruiker en dient te worden aangemerkt als huishoudelijk gasverbruiksinstallatie ten behoeve van kook- en verwarmingsdoeleinden. De uitvoering, de onderdelen, de gasvulling en het gebruik dienen te voldoen aan een groot aantal NEN-normen en NPR-richtlijnen, zoals de NEN 2920, 1949 en NPR 2577;
Het voorhanden hebben en het gebruik van autogas, handelspropaan of –butaan in autogastanks, anders dan voor het voortbewegen van motorvoertuigen, is verboden;
Vast aangebrachte autogastanks in voertuigen e.d. moeten voldoen aan de daarvoor gestelde montagevoorschriften en aan de daartoe gestelde eisen van hoofdstuk 3 in het Voertuigreglement;
Gasflessen voor kook- en/of verwarmingsdoeleinden mogen uitsluitend gevuld zijn met handelsbutaan of propaan. Tussen gasfles en toestel moet een verbinding zijn met een metalen leiding en max. 1 m GIVEG-goedgekeurde slang. Deze slang moet in een goede, niet uitgedroogde of beschadigde staat verkeren. Per kampeermiddel/staanplaats mogen max. 2 flessen (vol en leeg) tot een maximum van 45 L inhoud aanwezig zijn;
Gasslangen voor gebruik van butaan- en propaangas moeten voldoen aan NEN-EN 1763-1 (2001) en NEN-EN 1763-2, klasse 2 of 3 voor de lage drukzijde (werkdruk) en klasse 3 voor de hoge drukzijde. De gasfles zelf dient te zijn voorzien van een geldig keurmerk en afsluiting volgens het Lloyd’s Register – Stoomwezen; Reparatie aan gasflessen, afsluiters e.d. mogen uitsluitend door deskundigen worden uitgevoerd;
Bij alarmering of brand dient u de aanwijzingen van de beheerders op te volgen;
Het is ten strengste verboden voorwerpen of stoffen te hebben of te plaatsen die het gebruik van telefoons, blusmiddelen, vlucht- en toegangswegen bemoeilijken of beperken. Vlucht- en/of toegangswegen en blusmiddelen dienen altijd goed bereikbaar en hun aanduidingen goed zichtbaar te zijn en te blijven;
De elektrische installatie van uw kampeermiddel dient net als onze installatie te voldoen aan de NEN 1010 (2003), de voorschriften van het nutsbedrijf en aan de keuringsvoorschriften van KEMA. Indien blijkt dat uw installatie niet voldoet aan het voornoemde kunt u ook achteraf en indien aantoonbaar aansprakelijk gesteld worden voor de hieruit voortkomende schade.
 
Huisdieren
Huisdieren van een recreant zijn op Camping De Ossewei toegestaan tot een maximum van twee per kampeerplek. Onder huisdieren vallen kleine honden, katten, kleine knaagdieren en vogels. Waak- en/of verdedigingshonden zijn niet toegestaan. Paarden in overleg met de beheerders.
Andere dieren zijn niet toegestaan. 
Alle huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn of in een afgesloten benche/kooi te zitten.
Honden en katten dienen te beschikken over een geldig inentingsbewijs en een paspoort. De huisdieren dienen te worden uitgelaten op een daarvoor geschikte plaats buiten de camping. Indien het huisdier onverhoopt zijn behoefte op de camping doet, dient dit direct door de eigenaar van het dier te worden verwijderd.
Indien een huisdier overlast veroorzaakt kan de eigenaar worden verzocht het dier van de camping te verwijderen. De recreant is verplicht zijn huisdier in de caravan, camper of tent te laten overnachten. De eigenaar van de camping heeft het recht om huisdieren te weigeren als er naar zijn/haar mening te veel huisdieren aanwezig zijn op de camping. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.  

Afval
Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde vuilcontainers/vuilniszakken, een en ander zoveel mogelijk gescheiden volgens aanwijzingen op of bij de containers (zie overkapping van het bijgebouw naast de afwasplaats). Onder afval wordt uitsluitend huishoudelijk afval verstaan.
Grof/groot en chemisch afval mag niet worden gedeponeerd in de vuilcontainers en dient door de recreant zelf naar een hiervoor geschikt depot te worden gebracht.
Vet, jus, etensresten, verband en dergelijke in het toilet of gootsteen veroorzaken verstoppingen in de riolering van de camping. De recreant/gebruiker dient voorgenoemde zaken in een vuilniszak in de afvalcontainer te deponeren.
Het veroorzaken van verstopping door de recreant/gebruiker (mederecreant, bezoekers, logés en derden) in de riolering tot aan de hoofdriolering heeft tot gevolg, dat de daardoor ontstane kosten voor het ontstoppen van de riolering voor rekening van de recreant/gebruiker van de kampeerplek zijn.
Bij overtreding van het onjuist/onrechtmatig deponeren van afval wordt schriftelijk een boete opgelegd van tweehonderdvijftig euro (€ 250,00), vermeerderd met de kosten voor het afvoeren van het onrechtmatig gedeponeerde afval, welke betaald dient te worden binnen de daarbij vermelde termijn.

Geluid en overlast
Tussen 23.00 u. en 9.00 u. is het niet toegestaan een zodanig geluid te (laten) produceren dat voor andere recreanten enige vorm van hinder kan opleveren. Op de eerste aanzegging door de eigenaar en/of medewerkers van de camping dient het hinderlijke geluid direct te worden stopgezet.
Het geluid van radio, televisie en/of muziekinstrumenten dient gedempt te zijn. Autoportieren dient men zacht te sluiten.
 
Recreanten dienen elkaars mening en levensovertuiging te respecteren.
De zondagsrust dient door elke recreant (mederecreant, bezoekers, logés en derden) gerespecteerd te worden. Het is de recreant (mederecreant, bezoekers, logés en derden) verboden handelingen te verrichten, te doen verrichten of in de gelegenheid te stellen tot het doen van handelingen en feiten, die als overtredingen betreffende de zeden kunnen worden aangemerkt.

Televisieantennes / schotels
Het is toegestaan op de staanplaats en/of aan de caravan, camper of tent televisieantennes en satellietschotels te hebben. Deze mogen niet tot enige vorm van overlast leiden.
 
Beplanting
Het is verboden om bomen, struiken en beplanting die eigendom zijn van de camping te beschadigen of te verwijderen.
Het is verboden om schroeven, spijkers en/of ander bevestigingsmateriaal te bevestigen op/aan bomen, struiken en beplanting die eigendom van de camping zijn of die op de kampeerplek staan.  Het spannen van waslijnen tussen bomen, struiken en beplanting die eigendom zijn van de camping of op de kampeerplek staan is niet toegestaan. Het is verboden om zaken, van welke aard ook, in bomen, struiken en beplanting die eigendom zijn van de camping of op de kampeerplek staan, te hangen. Let wel: gras is ook beplanting, waardoor elke vorm van bewerken, het graven van sleuven e.d. niet is toegestaan, tenzij in bijzondere omstandigheden en dan uitsluitend met instemming van de beheerders.

Permanente bewoning
Permanente bewoning op de camping is van overheidswege niet toegestaan.

Onderverhuur
Het is niet toegestaan om uw kampeerplaats, caravan, camper en/of tent onder te verhuren aan derden zonder toestemming van de beheerders.

Boetes bij niet nakomen of overtreding
Bij overtreding van één van de omschreven bepalingen in dit reglement verbeurt de overtreder ten behoeve van Camping De Ossewei, zonder dat enige verdere ingebrekestelling zal zijn vereist, een onmiddellijk opeisbare - niet voor vermindering en/of verrekening vatbare - boete van tweehonderd vijftig euro (€ 250,-) per overtreding per dag, voor elke dag dat de verboden toestand of overtreding voortduurt. Ingeval van verbeuren van een boete is de recreant mede hoofdelijk aansprakelijk voor zijn medegebruikers en/of degene(n) aan wie hij het gebruik heeft toegestaan. De boete moet worden betaald binnen tien dagen nadat de beheerder de overtreder van de overtreding heeft kennisgegeven; betaling kan bij verboden toestanden achterwege blijven indien de overtreder binnen een door de beheerder gestelde termijn voor opheffing daarvan heeft gezorgd.
Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de beheerder gerechtigd bij overtreding of niet-nakoming van de hiervoor aangeduide verplichtingen de recreant te noodzaken tot nakoming van zijn verplichtingen of tot herstel van hetgeen in strijd met bedoelde verplichtingen is verricht. De eigenaar van de camping en/of de beheerder is bevoegd zo nodig deze herstellingen op kosten van de overtreder/recreant  te doen uitvoeren.
 
Ontzegging toegang tot de camping
Een recreant van de kampeerplek met caravan, camper of tent kan op laste van de beheerder toegang tot Camping De Ossewei worden ontzegd indien deze recreant voor ernstige overlast zorgt bij mede-recreanten, hun bezoekers, gasten of personeel van Camping De Ossewei. De betreffende recreant/gebruiker van een caravan, camper of tent zal eerst mondeling verzocht worden om zijn/haar gedrag aan te passen.
De beheerder is bevoegd om iemand, die zich ondanks herhaald verzoek niet aan het reglement houdt, de toegang tot de camping te ontzeggen en deze desnoods met behulp van de politie te verwijderen.
De eigenaar van de camping kan een recreant de toegang tot Camping De Ossewei per direct ontzeggen indien de recreant/gebruiker personeel, gasten of andere personen lichamelijk letsel heeft toegebracht. Hiervan wordt te allen tijde aangifte bij de politie gedaan. In alle gevallen hiervoor genoemd is de beheerder gerechtigd om verdere dienstverlening te staken dan wel de caravan, camper of tent af te sluiten van elektra en water en/of caravan, camper of tent te verwijderen van de camping.

Post
Ingekomen post wordt in de recreatieruimte neergelegd om zelf te pakken. 

Supermarkt en winkels
In de plaats Achtmaal is een supermarkt, pinautomaat en servicepunt van POST.NL aanwezig.  Tevens is er een boerderij-vleeswinkel in de buurt waar men uit een automaat vlees kan halen.